Баримт ба статистик мэдээ

Close

  Монгол улс

  12,444

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  1-in-

  2

  Stakes

  24

  Цуглаанууд

  12 Wards
  12 Branches

  9

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  9

  1

  Номлолууд | 1 Districts

  Aфрик

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  849,568

  Members

  2,721

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  45Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  423

  Ариун сүмүүд

  6Ариун сүмүүд

  Ази

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  1,298,181

  Members

  2,113

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  45Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  402

  Ариун сүмүүд

  10Ариун сүмүүд

  Европ

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  507,748

  Members

  1,296

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  35Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  663

  Ариун сүмүүд

  14Ариун сүмүүд

  Хойд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  9,637,503

  Members

  18,423

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  175Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  3,054

  Ариун сүмүүд

  120Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  599,065

  Members

  1,308

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  17Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  318

  Ариун сүмүүд

  11Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  4,320,129

  Members

  5,629

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  97Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,355

  Ариун сүмүүд

  25Ариун сүмүүд