Баримт ба статистик мэдээ

Close

  Монгол улс

  12,301

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  0.38% 1-in-267

  Population vs. Church Members

  2

  Stakes

  24

  Цуглаанууд

  12 Wards
  12 Branches

  9

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  9

  1

  Номлолууд | 1 Districts

  Aфрик

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  736,701

  Members

  2,476

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  39Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  343

  Ариун сүмүүд

  5Ариун сүмүүд

  Ази

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  1,259,094

  Members

  2,110

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  45Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  363

  Ариун сүмүүд

  8Ариун сүмүүд

  Европ

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  500,239

  Members

  1,350

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  34Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  658

  Ариун сүмүүд

  14Ариун сүмүүд

  Хойд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  9,489,479

  Members

  18,476

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  174Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  2,621

  Ариун сүмүүд

  112Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  587,462

  Members

  1,301

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  18Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  314

  Ариун сүмүүд

  10Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  4,232,425

  Members

  5,602

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  97Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,106

  Ариун сүмүүд

  21Ариун сүмүүд