Баримт ба статистик мэдээ

Close

  Монгол улс

  12,477

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  1-in-

  2

  Stakes

  24

  Цуглаанууд

  12 Wards
  12 Branches

  9

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  9

  1

  Номлолууд | 1 Districts

  Aфрик

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  791,837

  Members

  2,559

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  40Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  421

  Ариун сүмүүд

  6Ариун сүмүүд

  Ази

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  1,281,560

  Members

  2,103

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  45Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  368

  Ариун сүмүүд

  8Ариун сүмүүд

  Европ

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  503,692

  Members

  1,318

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  36Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  660

  Ариун сүмүүд

  14Ариун сүмүүд

  Хойд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  9,551,107

  Members

  18,426

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  175Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  2,819

  Ариун сүмүүд

  113Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  591,950

  Members

  1,308

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  18Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  317

  Ариун сүмүүд

  11Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  4,269,273

  Members

  5,616

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  97Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,119

  Ариун сүмүүд

  24Ариун сүмүүд