Баримт ба статистик мэдээ

Close

  Монгол улс

  12,261

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  0.38% 1-in-264

  Population vs. Church Members

  2

  Stakes

  24

  Цуглаанууд

  12 Wards
  12 Branches

  9

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  9

  1

  Номлолууд | 1 Districts

  Aфрик

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  666,508

  Members

  2,327

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  35Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  343

  Ариун сүмүүд

  4Ариун сүмүүд

  Ази

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  1,230,515

  Members

  2,130

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  44Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  354

  Ариун сүмүүд

  8Ариун сүмүүд

  Европ

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  497,436

  Members

  1,374

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  34Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  654

  Ариун сүмүүд

  14Ариун сүмүүд

  Хойд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  9,419,307

  Members

  18,256

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  173Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  2,543

  Ариун сүмүүд

  110Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  572,895

  Members

  1,283

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  17Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  304

  Ариун сүмүүд

  10Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  4,178,375

  Members

  5,570

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  95Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,000

  Ариун сүмүүд

  21Ариун сүмүүд