Баримт ба статистик мэдээ

Close

  No statistics are available at this time.

  Aфрик

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  621,448

  Members

  2,150

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  34Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  329

  Ариун сүмүүд

  3Ариун сүмүүд

  Ази

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  1,206,148

  Members

  2,139

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  45Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  349

  Ариун сүмүүд

  8Ариун сүмүүд

  Европ

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  493,970

  Members

  1,382

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  34Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  645

  Ариун сүмүүд

  12Ариун сүмүүд

  Хойд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  9,336,465

  Members

  18,071

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  182Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  2,542

  Ариун сүмүүд

  110Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  562,341

  Members

  1,253

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  17Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  302

  Ариун сүмүүд

  10Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  4,093,363

  Members

  5,541

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  95Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  971

  Ариун сүмүүд

  17Ариун сүмүүд