Баримт ба статистик мэдээ

Close

  No statistics are available at this time.

  History

  © 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

  Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга дараах захидлыг 2020 оны 3-р сарын 19-нд дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтнүүдэд илгээв. Дэлхий даяарх гэгээнтнүүдэд COVID-19 хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх шинэчлэгдсэн мэдээг үзнэ үү.

  Хүндэт ах, эгч нар аа,

  Бид COVID-19 цар тахлын улмаас дэлхий даяар гарч буй нөхцөл байдлыг ажигласны үндсэн дээр номлогчийн үйлчлэл, ариун сүмийн ажил, олноороо цуглах, шүтэн бишрэх арга замууддаа өөрчлөлт оруулсан.

  Сүүлийн өдрүүдэд дэлхий даяарх мэргэжилтнүүдээс шинэ чиглүүлэг ирлээ. Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулган зөвлөлдсөний дараа бид 2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы явагдах хэлбэрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь ухаалаг хэрэг гэж мэдэрлээ. Хуралдаан бүрийг Ариун сүмийн талбайн жижиг танхимаас шууд дамжуулна. Эдгээр хуралдааныг Тэргүүн Зөвлөл тэргүүлж мөн удирдан явуулах бөгөөд зөвхөн үг хэлж, залбирахаар уригдсан хүмүүс оролцоно. Чуулганд зориулсан хөгжмийг урьдчилан бичих болно.

  Эдгээр өөрчлөлтийг хийснээр бид цар тахлын нөлөө, тархалтыг бууруулахаар ажиллаж байгаа хүмүүст дэмжлэг үзүүлж чадна гэж үзэж байна. Бид тэдэнд талархаж байгаа бөгөөд тэдний төлөө үргэлжлүүлэн залбирах болно. Энэ тодорхой бус цаг үед тусламж хэрэгтэй хүмүүст тохинуулж байгаа олон түүхийг сонсоод, бидний сэтгэл их хөдөллөө. Та нарыг Тэнгэрлэг Эцэгийн сонгомол адислалуудыг аваасай хэмээн бид залбирч байна.

  Энэ чуулган гайхамшигтай болох болно. Бид Есүс Христийн сайн мэдээний Сэргээлтийг тэмдэглэж мөн Түүнийг сонсохыг эрэлхийлэх үед үнэний болон найдвар, илчлэлтийн захиасууд зонхилох болно.

  Хүндэтгэсэн,

  Тэргүүн Зөвлөл,

  Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга

  Aфрик

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  791,837

  Members

  2,559

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  40Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  421

  Ариун сүмүүд

  6Ариун сүмүүд

  Ази

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  1,281,560

  Members

  2,103

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  45Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  368

  Ариун сүмүүд

  8Ариун сүмүүд

  Европ

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  503,692

  Members

  1,318

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  36Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  660

  Ариун сүмүүд

  14Ариун сүмүүд

  Хойд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  9,551,107

  Members

  18,426

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  175Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  2,819

  Ариун сүмүүд

  113Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  591,950

  Members

  1,308

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  18Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  317

  Ариун сүмүүд

  11Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  4,269,273

  Members

  5,616

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  97Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,119

  Ариун сүмүүд

  24Ариун сүмүүд