Баримт ба статистик мэдээ

Close

  No statistics are available at this time.

  History

  © 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

  Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга дараах захидлыг 2020 оны 3-р сарын 19-нд дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтнүүдэд илгээв. Дэлхий даяарх гэгээнтнүүдэд COVID-19 хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх шинэчлэгдсэн мэдээг үзнэ үү.

  Хүндэт ах, эгч нар аа,

  Бид COVID-19 цар тахлын улмаас дэлхий даяар гарч буй нөхцөл байдлыг ажигласны үндсэн дээр номлогчийн үйлчлэл, ариун сүмийн ажил, олноороо цуглах, шүтэн бишрэх арга замууддаа өөрчлөлт оруулсан.

  Сүүлийн өдрүүдэд дэлхий даяарх мэргэжилтнүүдээс шинэ чиглүүлэг ирлээ. Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулган зөвлөлдсөний дараа бид 2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы явагдах хэлбэрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь ухаалаг хэрэг гэж мэдэрлээ. Хуралдаан бүрийг Ариун сүмийн талбайн жижиг танхимаас шууд дамжуулна. Эдгээр хуралдааныг Тэргүүн Зөвлөл тэргүүлж мөн удирдан явуулах бөгөөд зөвхөн үг хэлж, залбирахаар уригдсан хүмүүс оролцоно. Чуулганд зориулсан хөгжмийг урьдчилан бичих болно.

  Эдгээр өөрчлөлтийг хийснээр бид цар тахлын нөлөө, тархалтыг бууруулахаар ажиллаж байгаа хүмүүст дэмжлэг үзүүлж чадна гэж үзэж байна. Бид тэдэнд талархаж байгаа бөгөөд тэдний төлөө үргэлжлүүлэн залбирах болно. Энэ тодорхой бус цаг үед тусламж хэрэгтэй хүмүүст тохинуулж байгаа олон түүхийг сонсоод, бидний сэтгэл их хөдөллөө. Та нарыг Тэнгэрлэг Эцэгийн сонгомол адислалуудыг аваасай хэмээн бид залбирч байна.

  Энэ чуулган гайхамшигтай болох болно. Бид Есүс Христийн сайн мэдээний Сэргээлтийг тэмдэглэж мөн Түүнийг сонсохыг эрэлхийлэх үед үнэний болон найдвар, илчлэлтийн захиасууд зонхилох болно.

  Хүндэтгэсэн,

  Тэргүүн Зөвлөл,

  Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга

  Aфрик

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  849,568

  Members

  2,721

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  45Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  423

  Ариун сүмүүд

  6Ариун сүмүүд

  Ази

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  1,298,181

  Members

  2,113

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  45Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  402

  Ариун сүмүүд

  10Ариун сүмүүд

  Европ

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  507,748

  Members

  1,296

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  35Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  663

  Ариун сүмүүд

  14Ариун сүмүүд

  Хойд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  9,637,503

  Members

  18,423

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  175Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  3,054

  Ариун сүмүүд

  120Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  599,065

  Members

  1,308

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  17Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  318

  Ариун сүмүүд

  11Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  4,320,129

  Members

  5,629

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  97Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,355

  Ариун сүмүүд

  25Ариун сүмүүд