Баримт ба статистик мэдээ

Close

  No statistics are available at this time.

  History

  © 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

  Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга дараах захидлыг 2020 оны 3-р сарын 19-нд дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтнүүдэд илгээв. Дэлхий даяарх гэгээнтнүүдэд COVID-19 хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх шинэчлэгдсэн мэдээг үзнэ үү.

  Хүндэт ах, эгч нар аа,

  Бид COVID-19 цар тахлын улмаас дэлхий даяар гарч буй нөхцөл байдлыг ажигласны үндсэн дээр номлогчийн үйлчлэл, ариун сүмийн ажил, олноороо цуглах, шүтэн бишрэх арга замууддаа өөрчлөлт оруулсан.

  Сүүлийн өдрүүдэд дэлхий даяарх мэргэжилтнүүдээс шинэ чиглүүлэг ирлээ. Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулган зөвлөлдсөний дараа бид 2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы явагдах хэлбэрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь ухаалаг хэрэг гэж мэдэрлээ. Хуралдаан бүрийг Ариун сүмийн талбайн жижиг танхимаас шууд дамжуулна. Эдгээр хуралдааныг Тэргүүн Зөвлөл тэргүүлж мөн удирдан явуулах бөгөөд зөвхөн үг хэлж, залбирахаар уригдсан хүмүүс оролцоно. Чуулганд зориулсан хөгжмийг урьдчилан бичих болно.

  Эдгээр өөрчлөлтийг хийснээр бид цар тахлын нөлөө, тархалтыг бууруулахаар ажиллаж байгаа хүмүүст дэмжлэг үзүүлж чадна гэж үзэж байна. Бид тэдэнд талархаж байгаа бөгөөд тэдний төлөө үргэлжлүүлэн залбирах болно. Энэ тодорхой бус цаг үед тусламж хэрэгтэй хүмүүст тохинуулж байгаа олон түүхийг сонсоод, бидний сэтгэл их хөдөллөө. Та нарыг Тэнгэрлэг Эцэгийн сонгомол адислалуудыг аваасай хэмээн бид залбирч байна.

  Энэ чуулган гайхамшигтай болох болно. Бид Есүс Христийн сайн мэдээний Сэргээлтийг тэмдэглэж мөн Түүнийг сонсохыг эрэлхийлэх үед үнэний болон найдвар, илчлэлтийн захиасууд зонхилох болно.

  Хүндэтгэсэн,

  Тэргүүн Зөвлөл,

  Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга

  Aфрик

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  666,508

  Members

  2,327

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  35Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  343

  Ариун сүмүүд

  4Ариун сүмүүд

  Ази

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  1,230,515

  Members

  2,130

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  44Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  354

  Ариун сүмүүд

  8Ариун сүмүүд

  Европ

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  497,436

  Members

  1,374

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  34Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  654

  Ариун сүмүүд

  14Ариун сүмүүд

  Хойд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  9,419,307

  Members

  18,256

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  173Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  2,543

  Ариун сүмүүд

  110Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  572,895

  Members

  1,283

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  17Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  304

  Ариун сүмүүд

  10Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  4,178,375

  Members

  5,570

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  95Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,000

  Ариун сүмүүд

  21Ариун сүмүүд