Сэдэв

Ариун Библи

Ариун Библи нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ашигладаг үндсэн судруудын нэг юм. Үүнийг Мормоны Ном болон бусад судруудтай хамт хэрэглэдэг.

Дараах зүйлсийг үзнэ үү:

Ариун Библийг хүндэтгэн бишрэх

Ариун Библийн хаан Жэймсийн хувилбар нь 1611-2011 онуудад хүмүүсийн амьдралыг адисалсаар ирсэн.

“Ариун Библийн гайхамшиг,” 2007 оны 4-р сарын чуулган дээр ахлагч М. Рассэлл Баллардын хэлсэн үг

“Судрын гэрчүүд,” 2007 оны 10-р сарын чуулган дээр ахлагч Рассэлл М. Нэлсоны хэлсэн үг

Мормончуудын Ариун Библийн мэдлэг, АНУ-ын Үндэсний сүмийн судлал дахь Христийн шашинтны баримт

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.