Сэдэв

Ариун ёслол

Ариун ёслол нь ихэвчлэн ням гаргийн шүтлэг бишрэлийн цуглааны үеэр сүмийн гишүүдэд Христийн бие ба цусыг төлөөлөх талх, усыг зүй ёсоор адислан түгээх явдал юм. Энэ нь бусад олон шашинд байдаг шүтлэгийн ёслолтой адил байдаг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.