Сэдэв

Ариун ёслолын танхим

Сүмийн цуглааны байран дахь өрөө юм уу танхимд цуглааны шүтлэг бишрэлийн үйл ажиллагааг явуулдаг. Сүмийн гишүүд ням гарагт ариун сүмд биш харин цуглааны танхимд цуглардаг.

Дараах зүйлсийг үзнэ үү.

Мормон цуглааны танхимд ороод та юу олж харах вэ

Цуглааны танхимууд болон ариун сүмүүд: Мормон шүтлэг бишрэлийн цуглааныг тайлбарлах нь

Видео бичлэг: Хожмын үеийн гэгээнтний цуглааны танхимд юу болдог юм бол

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.