Удирдагчийн намтар

Ахлагч Дэвид А. Бэднар

Дэвид А. Бэднар 2004 оны 10-р сарын 7-нд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгынгишүүнээр томилогдон, онцгойлон адислагдсан юм. Арванхоёрын чуулгад дуудагдахаасаа өмнө ахлагч Бэднар Бүсийн дал, Бүсийн далын эрх мэдэлтэн, шашны төлөөлөгч, гадасны ерөнхийлөгчөөр2 удаа мөн бишопоорүйлчилж байв.

 

Ахлагч Бэднар 1952 оны 6-р сарын 15-нд Калифорнийн Оакланд хотод төрсөн. Тэрээр Өмнөд Германд бүрэн цагийн номлолдүйлчилснийхээ дараа Бригам Янгийн Их Сургуульдэлсэн орж, бакалаврын болон магистрийн зэрэг хамгаалсан бөгөөд Пурдугийн Их Сургуульд байгууллагын ёс зүйгээр докторын зэрэг хамгаалсан юм.

Ахлагч Бэднар боловсролын зэргээ хамгаалсны дараа Техасын Техникийн Их Сургуульд болон Арканзасын Их Сургуульд бизнесийн удирдлагын профессороор ажилласан. Дараа нь тэрээр 1997-2004 онуудад –Айдахо дахь Бригам Янгийн Их Сургуулийнерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн (хуучнаар Рикс коллеж) билээ.

Ахлагч Бэднар 1975 оны 3-р сарын 20-нд Солт Лэйкийн ариун сүмдСюзан Кэи Робинсонтой гэрлэсэн бөгөөд одоо тэд гурван хүүтэй.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.