Сэдэв

Гишүүдийн оролцоо

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн идэвхтэй гишүүд нь орон нутгийнхаа сүмийн удирдлага болон сүмийн үйл хэрэгт маш өндөр идэвхтэй оролцдог. Цалин авдаггүй, мэргэжлийн бус санваартантай байна гэдэг нь сүм дэлхий даяар төвлөрсөн бус удирдлагатай байдаг гэсэн утгатай ба ихэнх гишүүд заах юм уу өөр бусад янз бүрийн сайн дурын үйлчлэлүүдээр дамжуулан хувь нэмрээ оруулдаг.

Орон нутгийн цуглааны удирдагчийг бишоп гэж нэрлэдэг бөгөөд ихэвчлэн таван жилийн турш үйлчилдэг байна. Үйлчлэл нь дууссаны дараа түүнийг өргөн цар хүрээтэй газар зүйн бус нутагт илүү өндөр үүрэг хариуцлагатай ажилд томилох эсвэл зүгээр л өөрийнх нь цуглаанд арай хялбар үйлчлэлд томилж ч болно.

2004 оны 12-р сарын сард телевизийн ярилцлагын нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ларри Кинг ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинклигээс “Гишүүн байх нь хэцүү. Тийм биш гэж үү?” хэмээн асуухад хариуд нь тэрээр “Үгүй ээ, энэ нь гайхамшигтай зүйл юм. Энэ нь шаардлага өндөртэй ч гишүүдэд их итгэл найдвар хүлээлгэдэг үнэхээр гайхалтай зүйл” гэж хэлжээ.  

Сүмд нэгдэж буй шинэ гишүүдийн талаар ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли хэлэхдээ: “Тэдэнд хийх ажлыг нь өгсөн. Тэдэнд үүрэг хариуцлага ч өгөгдсөн. Тэд Бурханы ажил болох энэхүү урагшилж буй агуу хөдөлгөөний нэгэн хэсэг болсноо мэдэрсэн. … Тэд хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд өөрсдөөс нь их зүйл шаардаж байгааг тун удахгүй ойлгох болно. Тэд ч үүнд дургүйцэхгүй. Тэд үүргээ биелүүлж, энэ нь тэдэнд таалагдах болно. Тэдний амьдралыг өөрчлөхийн төлөө шашин нь шаардлага тавьдаг байх ёстой гэдгийг тэд хүлээн зөвшөөрдөг. Тэд ч шаардлагыг хангаж чадна. Ирсэн агуу сайн сайхан зүйлүүдийнхээ тухай тэд гэрчлэлээ хуваалцдаг. Тэд урам зоригтой мөн итгэлтэй байдаг” гэжээ.

Цугларагсад нь томилогдсон тогтмол хийх үйлчлэлээсээ гадна сүмийн халамжийн болон хүмүүнлэгийн тогтолцоог дэмжихийн тулд цаг заваа хандивлаж болно. Энэ нь хоол хүнсний тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст зориулсан орон нутгийнхаа лаазалсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрт хагас цагаар ажиллах зэргээр байж болно.

Гишүүд мөн бусад шашны хүмүүсийг гайхахад хүргэх хэмжээгээр санхүүгийн хандив өргөдөг. Сүмийн идэвхтэй гишүүн нь сүмд жилийн орлогынхоо аравны нэгийг мөн тусламж хэрэгтэй хүмүүст зориулан сар бүрийн өглөгт хандив өгдөг.

Идэвхтэй сүмийн гишүүд ням гарагт ихэвчлэн сүмийн гурван өөр цуглаан бүхий гурван цагийн үйл ажиллагаанд оролцдог. Гол бишрэл шүтлэгийн цуглаан нь ердөө нэг цаг үргэлжилдэг бөгөөд үүнийг ариун ёслолын цуглаан гэж нэрлэдэг. Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс бэлдсэн сэдвийн дагуу индэр дээрээс үг хэлж, цугларагсад хамтдаа сүмийн дуулал дуулан, залбирч, хүн төрөлхтний гэм нүглийн төлөө хийсэн Есүс Христийн Цагаатгалын бэлэгдэл болох “Ариун ёслол”-ын талх, уснаас хүртдэг. Үлдсэн цаг нь ням гаргийн анги, эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдэд зориулсан анги, өсвөр үеийнхэнд болон хүүхдүүдэд зориулсан анги зэрэгт хуваагддаг. Ням гаргийн бүх цуглаан нь сүмийн гишүүн болон гишүүн бус бүх хүнд нээлттэй байдаг.

Ахлах сургуулийн насны суралцагчид судар судлахад гол анхаарлаа хандуулдаг семинарт — долоо хоногийн таван өдөр оролцдог. Өсвөр үеийнхэн амьдарч байгаа орон нутгаасаа хамаараад хичээлийн өмнө болон дараа эсвэл хичээлийн дундуур энэ ангид сууж болдог.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.