Сэдэв

Дал

Энэ нь санваарын дээд жаяг болох Мелкизедек санваартны хүрээнд томилогддог албуудын нэг юм. Далынхан ахлагчдын бүхий л хүч чадалтай байхын зэрэгцээ дэлхийд сайн мэдээг тунхаглаж, Христийн “онцгой гэрчүүд” болж үйлчлэхээр томилогдсон, онцгой дуудлагатай билээ. Далын алба нь Шинэ Гэрээнд дурдагддаг бөгөөд тэнд бас “аялагч тохинуулагчид” гэгддэг байв.

Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөл гэдгийг бас үзнэ үү

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.