Сэдэв

Дикон

Аароны санваарын энэхүү алба нь ерөнхийдөө 12-13 насны залуу эрэгтэйчүүдэд оногддог. Диконууд ням гаргийн шүтлэг бишрэлийн үеэр сүмийн гишүүдэд ариун ёслолыг (шүтлэгийн хэлбэр) түгээж тусалдаг. Дикон нь тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг анхаарч халамжлах, сүмийн цуглааны байр болон гаднах талбайг арчлахад нь цуглааны удирдагчдад тусалж болно.

Орон нутгийн цуглаанд диконууд нь чуулгуудад зохион байгуулагддаг ба чуулгуудад залуу эрэгтэйчүүд удирдах алба гүйцэтгэж, үйл ажиллагаа явуулан, Есүс Христийг дагах хичээл зүтгэлд нь бие биедээ тусалдаг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.