Сэдэв

Дуудлага

Сүмийн алба буюу үүрэг хариуцлага хүлээн авахыг хүссэн гишүүнд өгч буй урилга.

Тохинуулалыг хийх гэдгийг үзнэ үү.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.