Сэдэв

Дэзэрэт

Балт зөгийнд зориулсан эртний энэ нэрийг одоо Юта мужийн нутаг дэвсгэрт олон бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгж хэрэглэдэг. Зөгийн үүр нь аж үйлдвэрийн бэлэгдэл бөгөөд Юта мужийн сүлд тэмдгийн нэг хэсэг юм.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.