Сэдэв

Дээд зөвлөл

Энэ нь гадсан дахь сүмийн ажилд хяналт тавихад туслахаар дуудагдсан 12 эрэгтэй хүн юм. Дээд зөвлөлийн гишүүд гадасны ерөнхийлөгчийн удирдлаган дор ажиллаж, гадасны хөтөлбөрт болон хувь хүнийг сургаж, удирдахад тусална. Хийсэн ноцтой нүгэл нь хэн нэгний сүмийн гишүүнчлэлд нөлөөлж болзошгүй тохиолдолд Дээд зөвлөл сахилгын хурлыг хуралдуулдаг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.