Сэдэв

Дүүрэг

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ихэнх цуглаан нь газар зүйн байрлалаараа тойрог гэж нэрлэгддэг цуглаануудаас бүрдсэн гадсуудад хуваагдан зохион байгуулагдсан байдаг. Цөөхөн сүмийн гишүүнтэй газарт хожмын үеийн гэгээнтнүүд гадасны жижиг хувилбар болох дүүргийг зохион байгуулж болно. Дүүрэг бүр нь салбаруудаас бүрдсэн байдаг. Дүүрэгт томилогдсон удирдагчийг дүүргийн ерөнхийлөгч гэж нэрлэдэг. Дүүрэг нь гадас болж өсөн хөгжиж болно.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.