Сэдэв

Мормон

Америкт дөрөвдүгээр зууны нэгэн бошиглогч өөрийн хүмүүсийн түүх, шашны цэдгийг хураангуйлан эмхэтгэж, төмөр ялтсууд дээр буулгасан юм. Түүний цэдэг нь Иосеф Смитээр орчуулагдсан бөгөөд анх 1800-аад оны үед АНУ-д Мормоны Ном хэмээн хэвлэгдэн гарсан билээ. “Мормон” гэдэг нэр нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдийн албан бус боловч гэм хоргүй цоллосон нэр болсон юм.

Хэв маягийн удирдамжийг үзнэ үү

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.