Сэдэв

Нас барагсдын төлөөх баптисм

Нас барагсдын төлөөх баптисмын тухай сургаалыг Шинэ Гэрээнд (1 Коринт 15:29-ийг үзнэ үү) дурдсан байдаг ба харин сургаалын үндэс суурь нь Иосеф Смитээр дамжуулан хожмын үеийн илчлэлтээр ирсэн байна. Нас барсан — хэн нэгнийг буюу ихэвчлэн өөрсдийн өвөг дээдсийг — төлөөлөн сүмийн гишүүд тухайн нас барсан хүний ​​нэрийн өмнөөс баптисм хүртэж болно. Хожмын үеийн гэгээнтнүүд нас барсан хүн дараагийн амьдралдаа сонголт хийх эрхээ хэвээр хадгалдаг бөгөөд баптисмын ёслолоо хүлээн зөвшөөрөх нь хөгжил дэвшлийн арга замыг тэдэнд нээж өгдөг гэж итгэдэг. Нас барагсдын төлөөх баптисмыг зөвхөн ариун сүмд гүйцэтгэдэг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.