Сэдэв

Патриарх

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд патриарх{3 гэдэг үгийг хоёр янзаар хэрэглэдэг:

  1. Нэг нь Мелкезедик санваарын алба юм. Патриархын дуудлага гэдэг нь сүмийн гишүүдэд онцгой патриархын адислал өгөх явдал юм. Патриархууд энэ дуудлагадаа ихэвчлэн амьдралынхаа туршид үйлчилдэг.
  2. Нөгөө нь эцэг гэдгийн өөр нэгэн утга юм. Адам бол анхны патриарх байсан ба тэрээр өөрийн үр удмыг адислах болон тэдэнд зөв шударгаар амьдрахад нь туслах үүрэгтэй байсан.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.