Сэдэв

Санваар

Бурханы хүч болон эрх мэдэл нь дэлхий дээр хүмүүнд олгогдсон. Зохистой хожмын үеийн гэгээнтэн эрэгтэйчүүдийн толгой дээр гар тавьж, санваарыг “атга” гэж хэлэн, санваарт томилдог. Санваар нь Аароны санваар болон Мелкизедек санваар гэсэн хоёр түвшин буюу дэг жаягт ангилагддаг.Эрх мэдэл-ийг үзнэ үү.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.