Сэдэв

Сэргээлт

Энэ нь Иосеф Смит болон сүмийн ерөнхийлөгчөөр түүнийг залгамжилсан бошиглогчдоор дамжуулан Бурханы илчилсэн Есүс Христийн эртний сүмийн болон хожмын үе дэх Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлтийг хэлдэг. “Сэргээгдсэн сайн мэдээ” гэсэн хоршоо үг Шинэ гэрээний цаг үеэс хойших сэргээлтийг онцлон хэлж байгаа юм.

Мөн Иосеф Смит ба сэргээлт гэсэн сэдвийг үзнэ үү

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.