Сэдэв

Хараа заслын эмчилгээ

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6214-1-3214-1,00.html  

  • Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн хараа заслын эмчилгээний хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож, нүдний сайн дурын эмч нар дэлхий даяарх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчдэд харааны энгийн эмгэгийг эмчлэх сургалт явуулж, тоног төхөөрөмжөөр хангаж тусалдаг.
  • Сүмийн хүчин зүтгэлээр 2003 оноос хойш 20000 хүнд тусламж үзүүлсэн байна.
  • 2006 онд Албани, Аргентин, Камбож, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс, Эквадор, Гана, Энэтхэг, Кирибати, Мозамбик, Нигер зэрэг 10 оронд сургалт явуулжээ.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.