279191385_5050862805006629_5093665894932219286_n.jpg
Мэдээ мэдээлэл

Чойбалсан салбарын гишүүд үйлчлэл зохион байгууллаа

Чойбалсан салбарын гишүүдийн сайн дурын үйлчлэл

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Дорнод аймгийн төв Чойбалсан хот дахь Чойбалсан салбарын гишүүд Хэрлэн сумын 9-р багийн ажлын албатай хамтран хуучны орон сууцны хонгилд хуримтлагдсан хур хогийг цэвэрлэх үйлчлэл зохион байгууллаа. Тус байрны болон ойр орчимд амьдардаг оршин суугчид эрүүл бус орчинд, ялангуяа халуун дулааны улиралд элдэв үнэртэйн улмаас хэцүү нөхцөлд байдаг байв. Энэхүү хур хогийг цэвэрлэж, бохирын лагийг хусаж гаргаснаар орчны эрүүл ахуйн нөхцөл байдал сайжрахын зэрэгцээ сангийн шинэчлэлийн ажил хийх нөхцөл бүрдэж байна. Цаг заваа гарган сайн дурын ажил хийсэн сүмийн гишүүн залуустаа баярлалаа. Үйлчлэл хийхэд хэрэгцээтэй байсан хамгаалалтын хувцас, цэвэрлэгээний материал хэрэгслээр хангаж тусалж дэмжсэн Дезерет олон улсын энэрлийн байгууллагад талархал илэрхийлье.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.