Мэдээ мэдээлэл

Шуурхай мэдээ, 2018 оны 2-р сарын 20
Ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсон энэ 4-р сард Европ, Африк, Ази тивийн орнуудаар зочилно

Сүмийн ерөнхийлөгчийг түүний эхнэр Вэнди Нэлсон, ахлагч Холланд, Холланд эгч нар дагалдан явах болно.

Ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсон энэ 4-р сард Европ, Африк, Ази тивийн орнуудаар зочилно

  

 

Сүмийн ерөнхийлөгчийг түүний эхнэр Вэнди Нэлсон, ахлагч Холланд, Холланд эгч нар дагалдан явах болно.

Ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсон эхнэр Вэнди, ахлагч Жеффри Р.Холланд ба түүний эхнэр Пат Холланд нарын хамт Европ, Африк, Азийн хэд хэдэн оронд энэ 4-р сард хоёр долоо хоногийн турш айлчлах болно. Тэд 4-р сарын 10-наас 23-ны хооронд аялж, Сүмийн гишүүд, номлогчидтой уулзахын зэрэгцээ эдгээр бүсийн Сүмээр зочилно.

MormonNewsroom.org эдгээр чухал үйл явдлыг бүрэн харуулсан видео бичлэг, гэрэл зургууд бүхий мэдээлэл нийтэлж байх болно.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.