Мэдээ мэдээлэл

Сүмийн халамж, бие даах чадвар хөгжүүлэх үйлчлэлийн талаарх тоон мэдээ

2022 оны 9-р сарын 8 Солт Лэйк Сити

Онцлох түүхүүд

2021 оны 8, 9-р сард Европын баруун хэсэгт болсон үерийн дараа арын хашааг цэвэрлэхэд тусалсан Бельги/Нидерланд дахь номлогчид. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Зураг татах © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Энэ түүхийг TheChurchNews.com-ын зөвшөөрлөөр нийтэлсэн болно. Бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд ашиглахыг хориглоно.


Сүмийн Мэдээ, Мэри Ричардс

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд Их Эзэний хүүхдүүдийг хангах арга замын нэг хэсэг болгон сар бүр мацаг барьж, идэлгүй алгассан хоолныхоо өртөгтэй дүйцэхүйц мөнгөн дүнг тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийн тусын тулд хандивлах боломжтой байдаг. Тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлах нь хэмээх Сүмийн 2021 оны жилийн тайланд тайлбарласны дагуу орон нутгийн удирдагчид өөрсдийн цуглаан, амьдардаг газарт хоол хүнс, хувцас, орон байр болон бусад нэн чухал хэрэгцээт зүйлийг хангахын тулд энэ санг ашигладаг.

1936 онд Сүм гишүүдээ бие даах чадвартай болоход нь мөн тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг халамжлах, бусдад үйлчлэхэд нь тусалж дэмжих зорилгоор халамжийн хөтөлбөрийг бий болгосон. Гишүүд цаг хугацаа, авьяас чадвар, нигүүлсэл, эд материал, санхүүгийн боломж бололцоогоо зориулан тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжилдаг.

Бие даах чадвар хөгжүүлэхийн бүрэлдэхүүн хэсэгт боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, санхүү, гэр орон дахь хүнсний агуулах мөн сүнслэг хүч чадал гэх зэрэг багтана.

Одоогийн байдлаар Сүмийн халамж, бие даах чадвар хөгжүүлэх үйлчлэлд Гэр бүлийн үйлчлэл, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэл, Хүмүүнлэгийн төв ба Дэзэрэт үйлдвэрлэл,  Дэзэрэт индастриз мөн бишопын агуулахууд багтаж байна. Их Эзэнээр дамжуулан хүч чадал олж авах нь: Сэтгэлийн тэнхээтэй байх нь Сүмийн гарын авлагыг одоо 15 хэлээр үзэх боломжтой боллоо. 2021 онд халамж, бие даах чадварыг хөгжүүлэх үйлчлэлийн 11,000 гаруй номлогч, мөн урт хугацааны сайн дурынхан эдгээр хүчин чармайлтад үйлчилсэн.

Номлогчид болон гишүүн сайн дурынхан

 • Халамж, бие даах чадвар хөгжүүлэх үйлчлэлийн 11,329 номлогч, урт хугацааны сайн дурынхан

Бие даах чадвар хөгжүүлэх

 • Бие даах чадвар хөгжүүлэх 14,984 бүлэг
 • 137,458 оролцогч
 • 114 улс
 • АНУ болон Канадад бүртгэгдсэн 2,658 ажлын байр
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг хариуцсан 400 гаруй номлогч

Гэр бүлийн үйлчлэл

 • Донтолтоос ангижрах хөтөлбөрийн 2800 уулзалтыг долоо хоногт 30 улсад 17 хэл дээр зохион байгуулсан
 • 304,405 хүн үйлчилсэн
 • Гэр бүл, бүлэг, ганцаарчилсан болон гэр бүлийн зөвлөгөөний 189,994 ангийг явуулсан

Дэзэрэт индастриз

 • 9,054 хамтрагч байгууллага, хувь хүн үйлчилсэн
 • 26,753,747 кг /58,981,915 паунд/ бараа материалыг дахин боловсруулсан
 • 39,835 ширхэг тавилга үйлдвэрлэсэн
 • 137 үйлчлэлийн номлогч
 • АНУ-ын найман муж дахь ашигласан барааг дахин борлуулдаг 45 дэлгүүр
 • Сүмийн гишүүд болон үйлчлэлийн номлогчид Дэзэрэт индастриз дэлгүүрүүдэд 122,841 цаг сайн дурын ажил хийсэн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст чиглэсэн үйлчлэл

 • Номлолын үйлчлэлийн 29,000 гаруй цаг
 • Сүмийн үйлчлэлийн 131 номлогч

Дэзэрэт мэдээ хэвлэлийн компани. Зохиогчийн эрх 2022

Нэмэлт эх сурвалжууд

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.