Мэдээ мэдээлэл

Сүм “Христээр дамжуулан илүү ихийг олж авах нь” компанит ажил эхлүүлж байна

Азийн бүс дэх Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм нь “Христээр дамжуулан илүү их …-ыг олж авах нь” сэдэвт Христийн амилсны баярын компанит ажлыг 4-р сарын 15-ны өдөр эхлүүлж байна.  Энэхүү компанит ажил нь 5 сарын 15-ны өдөр хүртэл нэг сарын хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд оролцогчид нь өөрсдийн түүхээ олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр #morethroughChrist ашиглан хуваалцах юм. 

Сүнслэг өдөөлт өгөх материалууд, постер, видео зэргийг Сүмийн вэбсайт болон Фэйсбүк хуудсаас үзэж болно. 

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.