Удирдагчийн намтар

Ахлагч Рэнди Д.Фанк

Ахлагч Рэнди Д.Фанк Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Далын Хоёрдугаар Чуулгын гишүүнээр 2013 оны 4-р сарын 6-нд, жаран насандаа дэмжин батлагджээ. Тэрээр энэ үед Энэтхэгийн Бангалор номлолын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байв.  
Далын Хоёрдугаар Чуулгын ахлагч Рэнди Д.Фанк© 2013 by Intellectual Reserve, Inc. Оюуны өмчийн бүх эрх хамгаалагдсан. 

Ахлагч Фанк Индонезид бүрэн цагийн номлогч, бишоп, дээд зөвлөх, гадасны ерөнхийлөгч, Бүсийн Дал, номлолын ерөнхийлөгч гэх мэт Сүмийн олон дуудлагад үйлчилж байв. Тэрээр Америкийн Хөвгүүдийн Скаутын Денвер Бүсийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал гэх мэт хэд хэдэн олон нийтийн байгууллагын захирлуудын зөвлөлд ажиллаж байсан. 

Рэнди Деннис Фанк Ютагийн Логанд 1952 оны 8-р сарын 1-нд төржээ. Тэрээр Андреа Клайдтай 1976 оны 5-р сард гэрлэсэн бөгөөд тэд зургаан хүүхэдтэй.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.