Мэдээ мэдээлэл

Шинэ Далын ерөнхий эрх мэдэлтэн дуудагдлаа

Ахлагч Александр Дүшкүг 2023 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган дээр дэмжүүлэн батална

dushku-screenshotjpg.jpg
dushku-screenshotjpg.jpg
Elder Alexander Dushku.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Тэргүүн зөвлөл Александр Дүшкү ахыг далын ерөнхий эрх мэдэлтнээр дуудлаа. Ахлагч Дүшкүг 2023 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган дээр дэмжүүлэн батлах болно.

Ахлагч Дүшкү нь 1990 онд Бригам Янгийн Их сургуульд эдийн засагч мэргэжлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан ба 1993 онд Бригам Янгийн Их сургуулийн хуулийн сургуульд хууль зүйн ухааны докторын зэргийг хамгаалсан. Тэрээр 1996 оноос хойш Киртон Макконкид өмгөөлөгчөөр ажилласаар ирсэн.

Сүмийн шинэ удирдагчийн өмнөх дуудлагуудаас дурдвал Португалийн Лисбон номлолд бүрэн цагийн номлогч, ахлагчийн чуулгын ерөнхийлөгч, бишопийн зөвлөх, дээд зөвлөх, бишоп мөн гадасны ерөнхийлөгчөөр тус тус үйлчилж байсан.

Ахлагч Дүшкү 1996 оны 11-р сарын 17-нд Калифорниагийн Фэйрфийлдэд төрсөн. Тэрээр 1988 онд Жэннифэр Бэрнхэмтэй гэрлэсэн. Тэд найман хүүхэдтэй.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.