Хэвлэлийн мэдэгдэл

Турк, Сирид болсон газар хөдлөлтөд нэрвэгдсэн ард иргэдэд туслах мэдэгдэл 

Турк, Сирид тохиолдсон аймшигт газар хөдлөлттэй холбогдуулан Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Европын төв бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл дараах мэдэгдлийг хийлээ

Сүм НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран ажилласны 10 жилийн ойг тэмдэглэв 

2023 оны 1-р сарын 12-ны пүрэв гарагт НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн АНУ дахь удирдагчид Солт Лэйк Сити дэх Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа хариуцсан газруудаар айлчлав. НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон Сүм дэлхий даяарх тусламж хэрэгтэй байгаа хүүхдүүдэд тусалж буй хамтын ажиллагааныхаа 10 жилийн...

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны 5 жилийн бошиглолын тохинууллыг эргэн харахуй 

Тав орчим жилийн өмнө ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 17 дахь ерөнхийлөгчийн хувиар олон нийтэд хандан анх удаа үг хэлэхдээ бусдын анхаарлыг даруухнаар өөртөө бус Есүс Христ рүү хандуулж, ирээдүйг бошиглогч хүний нүдээр харсан юм. 

2022 онд Азийн хойд бүс Аврагчийн хайраар дэлхийг гэрэлтүүлэв  

2022 оны 11-р сарын сүүлээс эхлэн Микронезын арлуудаас  Монголын уудам тал хүртэлх хожмын үеийн гэгээнтнүүд “Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе” аянд баяртайяа оролцон; хайр, сайхан сэтгэлийн энгийн үйлдлээр Есүс Христийг хайрлах хайраа бусдад түгээлээ. Христийн мэндэлсний баяраар Азийн Хойд бүсийг гэрэлтүүлэхэд тусалсан үйл ажиллагаануудаас...

Азийн Хойд Бүсийн Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлийн Шинэ Жилийн Мэндчилгээ

Шинэ жил эхлэх бүрд бид “шинэ эхлэл” юм уу “шинэ гараа”-г тэсэн ядан хүлээдэг. “Шинэ эхлэл” бол бидний мөнх бус амьдралын салшгүй хэсэг юм.

2022 оны #Дэлхийггэрэлтүүлцгээе аянд зориулсан гэрлээ хуваалцах 50 санаа 

2022 оны Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе аяны хүрээнд гэрлээ хуваалцах 50 санааны жагсаалт. PDF файлыг LightTheWorld.org-оос татаж авна уу. 

‘Та нар хүчирхэг үеийнхэн билээ’ хэмээн ерөнхийлөгч Кордон Япон, Монгол, Солонгос дахь өсвөр үеийнхэнд хэлэв 

Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч Бонни Х.Кордон Азийн Хойд бүсэд хийсэн томилолтынхоо үеэр тухайн бүс нутгийн хожмын үеийн гэгээнтэн өсвөр үеийнхнийг Их Эзэнд найдахыг урамшуулсан. 

Америкийн Нэгдсэн Улсын Конгрессын гэрлэлтийн хуулийг хүндэтгэх тухай мэдэгдэл

2022 оны 11-р сарын 15 – Солт Лэйк Сити, Албан ёсны мэдэгдэл.  Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 2022 оны 11-р сарын 15-ны мягмар гарагт дараах мэдэгдлийг нийтэлсэн.

2023 оны Бүсийн хуанли Сүмийн гишүүдийг Христэд баясахад тусална

2023 оны Бүсийн шинэ хуанли бэлэн боллоо! Сүнсээр өдөөх уран зураг, судрын эшлэлүүдийг багтаасан энэхүү хуанли нь өдөр тутмын амьдралдаа “үргэлж Түүнийг сана[ж]” (С ба Г 20:77) явахыг хичээж буй Христийн шавь бидний хувьд гайхамшигтай нэгэн хэрэгсэл юм.

Ерөнхийлөгч Нэлсоны зарласан 18 ариун сүм

2022 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганы хаалтын үеэр Ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсон Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 18 шинэ ариун сүм, түүний дотор Мексикийн нийслэл Мехико хотод дөрвөн ариун сүм баригдахыг зарлав.