Хэвлэлийн мэдэгдэл

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн хойд бүсийн байгууллага хариуцсан шинэ зөвлөхүүд

2024 оны 4-р сарын 1-ий өдөр Азийн хойд бүсийн Микронези/Гуам бүс дэх Бүсийн байгууллага хариуцсан шинэ зөвлөхүүд өөрсдийн харьяалагдах зохицуулах зөвлөлийн хамт үүрэгт ажлаа эхлэх болно.

2024 онд Есүс Христийн Сүм тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг хэрхэн халамжилсан тухай

Тусламж хэрэгтэй Бурханы хүүхдүүдийн тоо өсөхийн хэрээр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм тэдэнд туслалцаа үзүүлэхийг эрэлхийлсээр байна. 2023 онд халамж, бие даах чадвар, хүмүүнлэгийн тусламж, сайн дурын үйлчлэлийг багтаасан уг ажилд 1.3 тэрбум гаруй ам.долларыг зарцуулж, 6.2 сая цагийн сайн дурын ажил гүйцэтг...

Христийн амилсны баярын найрал дууны тоглолт боллоо

Өвөлжилт хүндэрч гамшгийн түвшинд хүрсэнтэй холбоотой хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүллээ

Ариун нандин газрууд болон түүхэн баримт бичгийг хариуцах, өмчлөх эрхийг Есүс Христийн Сүмд шилжүүлэв 

Христийн нийгэмлэг болон Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс гаргасан хамтарсан мэдэгдэл. Түгээмэл асуудаг асуултууд болон Хавсралт-ыг гаргав.  

Ахлагч Кийроны хэвлэл мэдээллийнхэнтэй хуваалцсан захиас: Бүх амар амгалангийн эх булаг болох Есүс Христ рүү эргэ

2024 оны 1-р сарын 23-ны мягмар гарагт Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Патрик Кийрон Солт Лэйк Сити дэх Халамжийн нийгэмлэгийн байранд цугларсан хэвлэл мэдээллийнхэнтэй гурван цагийг өнгөрөөж, тэдний асуултад хариулав.

Христийн амилсны баярын ням гараг болон Христийн мэндэлсний баяртай ойр ням гаргуудад

Цаашид тохиох Христийн амилсны баярын ням гаргууд ба Христийн мэндэлсний баяртай ойр тохиох ням гаргуудад Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд сүм дээр зөвхөн ариун ёслолын цуглаанд оролцоно.

Сүмийн сэтгүүлүүдийг дэлхий даяар үнэ төлбөргүй захиалдаг боллоо 

Дэлхийн ихэнх газарт байгаа аль ч айл өрх олон улсад хэвлэгддэг ‘Лиахона,’ ‘Өсвөр үеийнхний бат бөх байдлын төлөө’ мөн ‘Найз’ сэтгүүлүүдийг захиалах боломжтой. 

Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэгт эхо аппарат хандивлалаа

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм (ЕХХҮГС), Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн байгууллагаар дамжуулан Улсын Нэгдүгээр Төв эмнэлэг (УНТЭ)-ийн Мэдээгүйжүүлэг хагалгааны нэгдсэн тасаг (МХНТ)-т нэн шаардлагатай байсан тоног төхөөрөмж болох эхо аппарат хандивлалаа.

Есүс Христийн төлөөлөгчийн Дэлхийн шашин хоорондын эв найрамдлын долоо хоногийн урилга