Хэвлэлийн мэдэгдэл

Орлого нь тасарсан өрхүүдэд тусламж үзүүллээ

Монгол оронд цар тахлын вирусийн дотоод тархалт гарсантай холбогдуулан хатуу хөл хорио тогтоох шаардлага гарсан билээ. Энэхүү хөл хорио нь өдөр тутмын орлогоороо хоол хүнсээ авдаг байсан гэр хороололын зарим айлуудад хүнд тусч байна. Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм болон SHAPE Mongolia ТББ, Баянзүрх дүүргийн ТББ-уудын...

COVID-ын эсрэг хандивт ЕХХҮГС нэгдэв

#БСШУЯам, Их Дээд сургуулийн консерциумтай ЕХХҮГСүм хамтран ажиллаж 11 сарын 12-ны өдрөөс хойш хатуу хөл хорионд орон дотуур байрнаасаа гарч чадахгүй байгаа хөдөө орон нутгийн оюутнуудад шаардлагатай тусламжийг хандивлалаа.

Бошиглогч талархлын эдгээгч хүчний талаар захиас хуваалцав

Дэлхийг хамарсан Сүмийн удирдагч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон биднийг COVID-19-ийн гүн хямралаас гаргаж мөн үзэн ядалт, ёс суртахуунгүй байдал зэрэг бусад тахлыг үндсээр нь устгахад туслах итгэл найдвар, эдгэрэлт, эв нэгдлийн шинэ захиасыг өгч байна.

11-р сарын 20-нд итгэл найдвар, эдгэрэлтийн тухай бошиглогчийн онцгой захиас бүхий видео бичлэг гарах гэж байна

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч, бошиглогч Рассэлл М.Нэлсон 2020 оны 11-р сарын 20-ны 11 цагт дэлхий дахинд хандан онцгой захиас бичлэгийг хуваалцана. ОНЦ.

Их-20 Шашны төлөөлөгчдийн чуулга уулзалт дээр Юбанк эгч гамшгийн үед шашны гүйцэтгэх үүргийн талаар үг хэллээ

Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл өөрчлөлт орлоо

2020 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган өндөрлөсний дараа Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд өөрчлөлт орлоо. Ахлагч Такаши Вада Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчөөр үргэлжлүүлэн үйлчлэх бөгөөд ахлагч Жэймс Р.Расбанд нэгдүгээр зөвлөхөөр дуудагдлаа. Ахлагч Жон А.Маккюн Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд хоёрдугаар зөвлөх...

Их-20 Шашны төлөөлөгчдийн чуулга уулзалтын үеэр ахлагч Бэднар ковид-19-өөс үүдсэн хямралын үед шашны гүйцэтгэх үүргийн талаар үг хэллээ

Зарим улсын төр засаг нь шашны үйл ажиллагааг хүний амьдралын нэн чухал хэсэг биш хэмээн тодорхойлсон нь ковид-19 цар тахлаас үүдэн үүссэн хямралыг даван туулах үйлсэд саад учруулж байна хэмээн Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүн, ахлагч Дэвид А.Бэднар 2020 оны 10-р сарын 14-ний өдөр хэллээ.

#ТүүнийгСонс цувралын сүүлийн видео бичлэгт ахлагч Рэнланд Аврагчийг хэрхэн сонсдог тухайгаа хуваалцлаа

Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христ Ариун Сүнсээр дамжуулан бидэнтэй ярьж буйг хэрхэн сонсож сурах талаар өгүүлэх “Би хэрхэн Түүнийг сонсдог вэ” цувралын хамгийн сүүлийн видео бичлэгт Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүн, ахлагч Дэйл Г.Рэнланд өдөр бүр сүнслэг байдлаа тэжээн тэтгэж, хувийн илчлэлт эрэлхийлэхийн ач холбогдлыг...

Ахлагч Гонг болон түүний эхнэр Гонг эгч хоёр тусгаарлалтын хугацаагаа амжилттай дуусгажээ

Хандивын аян Баян-Өлгий аймгийн Толбо суманд хүрэв.

"Цар тахлыг таслан зогсоё" уриан доор ЕХХҮГСүмийн хандив үргэлжилсээр Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын ард иргэдэд засаг дарга Ш.Сабитаар дамжуулан хүрлээ.