Хэвлэлийн мэдэгдэл

Гишүүд болон номлогчид асрамжийн газарт үйлчлэл хийв

БЗД-ийн 20-р хороонд байрлах “Жаргалан эдлэн” ТББ-ыг жирийн нэгэн малчны гэр бүл байгуулж, асрамж халамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус ТББ нь БЗД-ийн Орон гэргүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, өөрийн гэсэн үр хүүхэдгүй ахмад, харвалт эрүүл мэндийн шалтгаантай иргэдийг байршуулан асрамжлан, халамжилж амьдруулдаг....

Монгол улсад суугаа Канад улсын Элчин сайд Катрин Э.Ивкофф сүмийн байранд зочлов

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Баянзүрх байранд Канад Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Катрин Э.Ивкофф болон Канад Улсын Элчин Сайдын Яамны гадаад бодлого, дипломат албаны ажилтан С.Мөнхзул нар зочиллоо. 2022 оны 3-р сард Элчин сайд Катрин Э.Ивкофф Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа шашны байгууллагуудын...

Чойбалсан салбарын гишүүд үйлчлэл зохион байгууллаа

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Дорнод аймгийн төв Чойбалсан хот дахь Чойбалсан салбарын гишүүд Хэрлэн сумын 9-р багийн ажлын албатай хамтран хуучны орон сууцны хонгилд хуримтлагдсан хур хогийг цэвэрлэх үйлчлэл зохион байгууллаа. Тус байрны болон ойр орчимд амьдардаг оршин суугчид эрүүл бус орчинд, ялангуяа...

Христийн амилсны баярт зориулсан Тэргүүн Зөвлөлийн захиас 

Тэргүүн Зөвлөлийн захиас  “Тэр амилсан” гэх захиас нь анхны Христийн амилсны баярын тэнгэрлэг захиас байсан юм.  Бид талархал, бишрэлийн сүнсээр Есүс Христ үнэхээр амилсан хэмээх өөрсдийн гэрчлэлийг тунхаглаж байна. 

2022 оны 4-р сарын Чуулганд зориулсан 2021 оны статистик тайлан 

Тэргүүн Зөвлөлөөс Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдэд зориулан Сүмийн өсөлт хөгжил, өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар дараах статистик тайлан мэдээг 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар гаргалаа.

2022 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганаар дуудагдсан шинэ удирдагчидтай танилцана уу 

2022 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганаар 12 шинэ удирдагч дуудагдсаныг зарлав. Эдгээр дуудлага нь Далын 6 ерөнхий эрх мэдэлтэн, Халамжийн нийгэмлэгийн болон Хүүхдийн хэсгийн шинэ ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд юм. Халамжийн нийгэмлэгийн болон Хүүхдийн хэсгийн шинэ удирдагчид 2022 оны 8-р сарын 1-ээс үйлчилж эхэлнэ. 

2022 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганаар Бошиглогч юу заасан бэ 

2022 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганаар бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон дайныг буруутган, номлолын ажлаар дамжуулан Есүс Христээс ирэх энх тайвны тунхгийг өргөн, эерэг сүнслэг инерцийг хадгалах арга замуудыг зөвлөж, Христийн амилсны баяраар хэн нэгнийг уучлахыг урин, 17 шинэ ариун сүмийн барилгын ажлыг зарласан. 

2022 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы эмэгтэйчүүдийн хуралдааны хураангуй 

2022 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы эмэгтэйчүүдийн хуралдаанд таван үг хэлэгч байсан ба тэдгээрийн хураангуйг танилцуулж байна. 

Бурханд бүгд адил 

Олон улсын 12-р уран бүтээлийн үзэсгэлэнд дэлхийн даяарх хожмын үеийн 148 гэгээнтний урласан “Бурханд бүгд адил” хэмээх 2 Нифай 26:33 дээр өгүүлэх сайн мэдээний захиасыг таниулах сүүлийн үеийн уран бүтээлүүд тавигдлаа. Энэхүү баялаг уран бүтээлүүдэд шингэсэн олон үзэл санаа дундаас агуулга, ялгаатай байдал, нийтлэг итгэл үнэмшил...

2022 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган 

Зураг татах Та бүхнийг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхий чуулганд оролцоно уу гэж урьж байна. Энэхүү дэлхий даяар нэвтрүүлэх шашны шууд дамжуулалт нь хувь хүмүүст Есүс Христтэй харилцах харилцаагаа бэхжүүлэхэд мөн Түүнийг дагаснаар ирэх амар амгалан, итгэл найдвар, баяр баясгаланг мэдрэхэд туслах зорилготой...