Хэвлэлийн мэдэгдэл

Сүм номлолын үйлчлэлд зориулан шинэ боломжууд санал болголоо

2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган
Энэ долоо хоногийн Ерөнхий чуулган дурсамжтай байхаар амлагдсан

Дэлхий даяарх гэгээнтнүүдэд COVID-19 хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх шинэчилсэн мэдээ

Сүм нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн сайтар ажиглаж байна

Энэ хуудсанд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд болон Сүмийн гишүүдэд COVID-19 (коронавирус) хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх шинэчлэгдсэн мэдээллийг оруулдаг. Сүм нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн ажиглаж, олон орны засгийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын шилдэг туршлага, удирдамжийг дагаж мөрдөх арга хэмжээ...

Номлолы үйлчлэлтэй холбоотой нэмэлт зохицуулалт

Тэргүүн Зөвлөл ариун сүмүүдийг түр хугацаагаар хаалаа

Сүмийн ерөнхийлөгч
Томас С.Монсон
Гэр бүлийн түүхийн ажлыг
ерөнхийлөгч Обамад танилцуулав

Дэлхий даяарх гэгээнтнүүдэд COVID-19 хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх шинэчилсэн мэдээ

Ариун сүмийн үйл ажиллагаанд оруулсан түр зуурын өөрчлөлт

2020 оны 3-р сарын 13-нд Есүс Христийн Хожмын үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгаас дэлхий даяарх Сүмийн гишүүдэд хандан хүргүүлсэн захидал

Шинэчлэгдсэн мэдээ:  Сүмийн гишүүдийн цугларалтыг дэлхий даяар түр хугацаагаар зогсоох тухай

2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганд COVID-19 хэрхэн нөлөөлөх вэ?