Хэвлэлийн мэдэгдэл

Тэргүүн Зөвлөлөөс Ерөнхий чуулганд өөрчлөлт оруулахаа мэдэгдэв 

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөлөөс дөрөв болон аравдугаар сар тутам зохион байгуулагддаг Сүмийн ерөнхий чуулганд өөрчлөлт оруулж, ирэх ерөнхий чуулганаас эхлэн хэрэгжүүлэхээ мэдэгдэв.  Аравдугаар сарын ерөнхий чуулганаас эхлээд мөн цаашид ч бямба гаргийн оройн хуралдаан явагдахгүй. Өмнө нь бямба...

Дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн ахмад үйлчлэлийн номлогчоор үйлчлэх боломж улам өргөжиж байна 

Тэргүүн Зөвлөлийн захидалд дэлхийн өнцөг булан бүрд буй Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдэд ахмад үйлчлэлийн номлогчоор үйлчлэх боломж нээлттэй байгаа талаар дурдсан байна.  

‘ДЭЗЭРЭТ’ ОЛОН УЛСЫН ЭНЭРЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ЭСРЭГ ЭЭЛЖИТ АЯНАА ҮРГЭЛЖҮҮЛСЭЭР БАЙНА

ЕХХҮГС-ИЙН ДЭЗЭРЭТ ОУЭБ ШҮЛСНЭЭС SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 500 ШИРХЭГ ПГУ ОНОШЛУУРЫГ ЭРДЭНЭТЭД ХҮРГЭЖ ӨГЛӨӨ.

АНУ-д төвтэй “Дэзэрэт олон улсын энэрлийн байгууллага” нь хүмүүнлэгийн салбарт үзүүлэх тусламжийн хүрээнд боловсрол, эрүүлийг хамгаалах, скаутын хөдөлгөөн, тооцоолон  бодох, барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлт, банк бизнес зэрэг салбарт 1994 оноос төсөл хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Азийн Хойд бүсэд дуудагдсан, бүсийн байгууллага хариуцсан шинэ зөвлөхүүд

Саяхан Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл Бүсийн байгууллага хариуцсан зөвлөхийн дуудлагыг баталлаа. Энэхүү шинэ албан тушаал нь Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд ажлаа шууд тайлагнах ба удирдах албан тушаалтнуудад зөвлөгөө өгөх, удирдагчдын зөвлөлийн хуралд оролцох зэрэг үүрэгт ажлыг гүйцэтгүүлэхэ...

Бошиглогч Ерөнхий чуулганаар юу заасан бэ? 

4-р сарын 4-ний Ерөнхий чуулганы Христийн амилсны баярын өглөөний онцгой хуралдааны үеэр ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Өнөөдрөөс итгэлээ өсгөж эхэл” хэмээн хэллээ. Дэлхий даяарх сая сая хүнд хүрсэн уг чуулган 4-р сарын 3, 4-ний өдрүүдэд явагдсан бөгөөд хүн амьдардаг тив бүрийн үг хэлэгчид оролцлоо.     

2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы үеэр дуудагдсан далын шинэ ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлтэй танилцана уу

2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы үеэр 11 шинэ удирдагч дуудагдсаныг зарлав. Эдгээрт далын найман ерөнхий эрх мэдэлтэн болон Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөл багтаж байгаа юм. Энэ долоо хоногийн эхээр 77 шинэ Бүсийн далыг удирдагчдын хуралдаан дээр зарласан.  

Бошиглогч 20 шинэ ариун сүм бариулахаар болсон тухай 2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганаар зарлав 

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон дэлхий даяар 20 шинэ ариун сүм бариулахаар төлөвлөж байгаагаа зарлалаа. Ариун сүм баригдах газрууд:  

RootsTech Connect-ын нэмэлт гол илтгэгчдийг зарлалаа

2021 оны 2-р сарын 25-27-ны өдрүүдэд болох Гэр бүлийн түүхийн виртуал үйл ажиллагаа RootsTech Connect-д оролцох нэмэлт гол илтгэгчдийг зарлалаа.   FamilySearch-өөс зохион байгуулж буй RootsTech Connect-ийг анх удаа бүхэлд нь онлайнаар, 100 хувь үнэ төлбөргүй явуулах гэж байна.  Дэлхийн хамгийн том гэр бүлийн баярын тэмдэглэлт...

Ахлагч Холланд, Холланд эгч хоёр RootsTech Connect Гэр бүлийнхээ тухай судалж, хуваалцах өдрийн онцлох зочдоор оролцоно

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Арван хоёр Төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Холланд мөн түүний эхнэр Патриша нар энэ жил 2021 оны 2-р сарын 27-нд болох RootsTech Connect Гэр бүлийнхээ тухай судалж, хуваалцах өдрийн онцлох зочдоор оролцоно.