Хэвлэлийн мэдэгдэл

КОВИД-19-ийн хөл хорионы дэглэмийг бууруулах явцад Сүмийг буцаан нээж байна

Тэргүүн Зөвлөл ариун сүмүүдийг дахин нээхээр зарлав

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл Сүмийн нийт гишүүнд хандсан захидалдаа дэлхийн хэмжээнд тархсан КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэхэд хувь нэмрээ оруулж ажилласан хүмүүст талархлаа илэрхийллээ.

‘Анхны Гэрэл, Сэргээлтийн үйл явдлууд’ Найдвар төрүүлж, сэтгэл сэргээх тоглолт

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн хойд бүс нь хөгжмийн зохиолч Брэтт Рэймондын ‘Анхны Гэрэл, Сэргээлтийн үйл явдлууд’ цомгийг танилцуулах онлайн ‘амьд’ тоглолтыг зарлаж байгаадаа баяртай байна. Амьд тоглолтыг Фэйсбүүкээр 2020 оны 6-р сарын 5-ны өдөр (MDT 20:00 цагаас) Юта мужийн Солт Лэйк Ситигийн Чуулганы...

Тэргүүн Зөвлөлөөс Сүмийн цуглаан, үйл ажиллагаануудыг эрсдэлгүй явуулж эхлэхэд зориулан  гаргасан удирдамж

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга тус Сүмийн долоо хоног тутмын зарим цуглаан, үйл ажиллагааг үе шаттайгаар явуулж эхлэхийг зөвшөөрсөн. Үүнийг зөвхөн орон нутгийн засаг захиргааны хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн үед Сүмийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс орон...

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд COVID-19-ийн үеэр тусламж үзүүлэх дэлхий даяарх хүчин чармайлтад оролцлоо

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл COVID-19 цар тахалтай тэмцэхийн тулд дэлхий даяар хүчин чармайлт гарган ажиллаж байгаа талаар мэдэгдэв. Одоо хэрэгжиж буй олон төслийн нэг нь өвчний голомт дээр ажиллаж буй эрүүл мэндийн ажилтнуудад нэн хэрэгтэй байгаа амны хаалт, бусад хамгаалах хэрэгслийг үйлдвэрлэхэд...

Тэргүүн Зөвлөл хүнд хэцүү цаг үед Сүмийг удирдах удирдамж заавар өгөв

Ерөнхийлөгч Нэлсон дэлхий дахинаараа барьсан мацагт нэгдсэн хүмүүст талархлаа илэрхийлэв

Сүмийн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дээрх хуудсандаа, саяхан COVID-19-ийн нөлөөнөөс ангижрахын төлөөх дэлхий дахианаараа барьсан мацагт нэгдсэн хүмүүст гүн талархлаа илэрхийлэв. Мацаг барихад оролцсон хүмүүс өөрсдийн шашин шүтлэг, уламжлалт итгэлээс үл хамааран Бурханаас тусламж хүсжээ....

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 10’000 маск ЭМЯ-д хандивлалаа

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс хандив өгөв. 

Дэлхийн 176 улсад үйл ажиллагаа явуулдаг АНУ-д төвтэй Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм (ЕХХҮГС) коронавирусийн энэ аюулт цар тахлын үед Онцгой байдлын тусламжуудыг дэлхийн олон өнцөг бүрт хүргэсээр байна.  

Дэлхий даяарх гэгээнтнүүдэд COVID-19 хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх шинэчилсэн мэдээ

Сүм нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн сайтар ажиглаж байна

Энэ хуудсанд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд болон Сүмийн гишүүдэд COVID-19 (коронавирус) хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх шинэчлэгдсэн мэдээллийг оруулдаг. Сүм нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн ажиглаж, олон орны засгийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын шилдэг туршлага, удирдамжийг дагаж мөрдөх арга хэмжээ...