Хэвлэлийн мэдэгдэл

Select a Year

КОВИД-19-ийн үеэр Вашингтон Ди.Си-ээс Йоханнесбург хүртэлх хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн шүтлэг бишрэлийг олж харсан нь

Бараг 2100 жилийн тэртээ нэгэн ариун хүн дэлхийн бөмбөрцгийн баруун хэсэгт хүнд байдалд ороод байсан хүмүүст Бурханыг шүтэн бишрэх нь сүмийн байраар хязгаарлагддаг зүйл биш хэмээн заажээ.

КОВИД-19-ийн үед ‘Ажил үргэлжилж байна’ хэмээн ерөнхийлөгч Баллард болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын бусад гишүүн хэллээ

Тэргүүн Зөвлөл Ариун сүмийн залбирлын жагсаалтын шинэ онлайн системийг зарлав

Энэ Сүмийн гишүүн бүр Есүс Христийг дагасан анхдагчид юм

Бид КОВИД-19-ийн үеэр Ариун сүмийн хүчийг хэрхэн олж авч болох вэ?

Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд гарч буй өөрчлөлт 

2020 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд өөрчлөлт орох болно. Ахлагч Такаши Вада Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчөөр, ахлагч Л.Тодд Бадж нэгдүгээр зөвлөхөөр, ахлагч Жэймс Р.Расбанд хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус үйлчлэх болно

Ариун сүмийн хувийн хишиг хүртэх ёслолд гарсан өөрчлөлтийн талаар Тэргүүн Зөвлөлөөс гаргасан захиас

Өсвөр үеийнхний дуу хөгжмийн их наадам

Өсвөр үеийнхний дуу хөгжмийн их наадам нь “Их Эзэний дуу хоолойг сонс” сэдвээр явагдах бөгөөд Түүнийг сонсох юм бол бид “энэ амьдралдаа амжилт, аз жаргал, баяр баясгаланг” (“Түүнийг сонс,” 2020 оны Ерөнхий чуулган) олж авах болно хэмээсэн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны урилга, амлалт дээр үндэслэсэн болно. Өсвөр үеийнхэн Түүнийг...

Бошиглогч Америкт арьс өнгөний талаар эв нэгдэлтэй байхад уриалж, Өнгөт Арьстнуудыг Дэмжих Үндэсний Холбоо (ӨАДҮХ)-ны удирдлагуудтай нэгдлээ

Даваа гарагт Medium.com дээр тавигдсан нийтлэлд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон болон Өнгөт Арьстнуудыг Дэмжих Үндэсний Холбоо (ӨАДҮХ)-ны гурван удирдагч бүх америкчуудыг арьс өнгөний амар амгаланд хийгээд эв нэгдэлд хөтөлж чадах Христийн энгийн атлаа амаргүй үлгэр жишээг дагахад...

2020 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган зөвхөн виртуаль хэлбэрээр явагдана