Сэдэв

Ёслол

Баптисм эсвэл ням гаргийн цуглаан дээр ариун ёслолыг түгээх зэрэг шашны хэд хэдэн зан үйлийг хожмын үеийн гэгээнтнүүд ихэвчлэн ёслол гэж нэрлэдэг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.