Сэдэв

Ариун ёслолын цуглаан

 

Ариун ёслолын цуглаан гэдэг нь ихэвчлэн долоо хоног бүрийн ням гарагт тогтмол болдог хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн шүтлэг бишрэлийн үйл ажиллагааг хэлдэг бөгөөд энэ цуглааны үеэр сүмийн гишүүд ариун ёслолоос (шүтлэгийн хэлбэр) хүртдэг билээ. Ариун ёслолын цуглаанд дуу хөгжим, хэлсэн үгс, гэрчлэл, залбирлууд багтдаг.

Цуглааны танхимууд ба ариун сүмүүд: Мормон шүтлэг бишрэлийн цуглааныг тайлбарлах нь гэдгийг бас үзнэ үү

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.