Сэдэв

Ашиглах боломжтой мормон зургууд

Мормончуудын буюу Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн түүхийг харуулахад туслах зургуудыг хайж байна уу? Эдгээр зургуудыг блог хөтлөгчдөд болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд мөн сүмийг тайлбарлахад зураг шаардлагатай болсон хүн бүрийн хэрэгцээнд зориулав.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.