Сэдэв

Баптисм

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн баптисм нь баптисм хийх санваарын эрх мэдэл бүхий хүнээр усанд бүрэн умбуулан баптисм хүртээхийг шаарддаг. Энэ нь хүмүүс сүмд элсэж байна гэсэн утгатай. Сүмд баптисм хүртсэн хүмүүс нь өмнөх нүглүүдээсээ цэвэршиж, сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдрах гэрээ байгуулдаг.

 

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.