Сэдэв

Бидний тухай

Энэ нь хэвлэл мэдээлэл, мэдээний шинжээчид болон олон нийтэд зориулсан Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн албан ёсны вэбсайт юм. Энэ вэбсайт нь мэдээллийн хэрэгсэл, блог хэрэглэгчид болон бусад хүмүүсийн хэрэглээнд зориулан мэдээ мэдээлэл, үндэслэл материал, тайлбар, сүмийн мэдэгдлүүд мөн дуу, зураг, хөдөлгөөнт дүрс бүхий программ хангамж болон бусад эх үүсвэрүүдээр хангадаг. Сүмийн хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчидтэй холбогдох мэдээллийг эндээс олж авч болно.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.