Сэдэв

Бүс

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн удирдлага нь газар зүйн бүсээр хуваагддаг. Америкийн Нэгдсэн Улс болон Канадын бүсүүдэд Юта мужийн Солт Лэйк хотод байрладаг Далын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүн хяналт тавьдаг. Бусад бүс нутгуудад, томилогдсон бүсдээ амьдардаг Далын чуулгын гишүүдээс бүрдсэн бүсийн ерөнхийлөгч болон түүний хоёр зөвлөх хяналт тавьдаг.

Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын удирдлага дор Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл нь өөрсдийн бүс дэх сүмийн гишүүд ба удирдагчдад сүнслэг болон удирдлагын заавар зөвлөмж өгдөг.

Одоогоор нийт 26 бүс байна. Үүнд:

 • Ютагийн хойд бүс
 • Ютагийн Солт Лэйк хотын бүс
 • Ютагийн өмнөд бүс
 • Айдахо
 • Хойд Америкийн баруун бүс
 • Хойд Америкийн баруун хойд бүс
 • Хойд Америкийн баруун өмнөд бүс
 • Хойд Америкийн зүүн өмнөд бүс
 • Хойд Америкийн зүүн хойд бүс
 • Хойд Америкийн төвийн бүс
 • Мексик
 • Төв Америк
 • Карибын тэнгис
 • Өмнөд Америкийн баруун хойд бүс
 • Өмнөд Америкийн өмнөд бүс
 • Бразил
 • Чили
 • Европ
 • Зүүн Европ
 • Ази
 • Хойд Ази
 • Дундад зүүн/хойд Африк
 • Африкийн баруун бүс
 • Африкийн зүүн өмнөд бүс
 • Филиппин
 • Номхон далай

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.