Сэдэв

Гайти дахь газар хөдлөлтийн үед сүмээс авсан хариу арга хэмжээ

Дараах нийтлэл нь сүмээс Гайти дахь газар хөдлөлтийн үеэр авсан хариу арга хэмжээний тухай өгүүлдэг:

Гайти дахь газар хөдлөлтийн үед сүмээс авсан хариу арга хэмжээ

Гайтигийн хохирогчдод зориулан сүм нэмэлт тусламж илгээв


Сүм сорилт бэрхшээлээс үл хамааран тусламж хэрэгцээтэй газарт тусалж байна, илүү их тусламж ирж байна


Гайтид туслуулахаар сүмээс эмч нарын багийг илгээв


Эмч нар Гайтид хүмүүсийг тайтгаруулахдаа Аврагчийн үлгэр жишээг дагав


Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм АНУ-ын Лалын шашны халамжийн төвтэй хамтран Гайтид хоол хүнс, эмийн хангамж илгээв.


Гайти дахь цэвэр ариун сүсэглэл


Гүрж дэх хожмын үеийн гэгээнтнүүд Гайти руу багаж хэрэгсэл илгээв


Орон нутгийн удирдагчид Гайтигийн хүмүүст гамшигт байдлыг даван туулахад нь туслав


Кариб дахь Сүмийн бүсийн халамжийн захиралтай хийсэн аудио ярилцлага


 

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.