Сэдэв

Дээд прист

Энэ нь Мелкизедек санваарын алба юм. Сүмийн зохистой эрэгтэй гишүүдийг гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөл, дээд зөвлөл, бишопын зөвлөл эсвэл гадасны ерөнхийлөгчөөр тодорхойлон дуудагдсан үед тэднийг дээд прист гэж нэрлэдэг. Олон мормон эрэгтэй дээд прист байдаг бөгөөд энэ албанд албан ёсны сургалт явуулах шаардлагагүй.

Гадас бүр нэг дээд пристийн чуулгатай. Гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөл нь уг чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөл юм. Тойрог бүрд дээд санваартнууд дээд санваарын бүлэгт зохион байгуулагддаг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.