Сэдэв

Есүс Христийн Цагаатгал

Гетсеманид амссан зовлон болон загалмай дээрх үхлээрээ дамжуулан Есүс Христ Өөрийгөө золиосолж, нүглийн үр дагавруудыг ялсан юм. Христийн Цагаатгал хүн бүрд амилах боломж олгодог. Нүглүүдээ наманчилж байгаа тэдгээр хүмүүст энэ нь бас үүрд мөнхөд үргэлжилсэн өсөлт, хөгжил дэвшлийн арга замыг нээдэг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.