Сэдэв

Зочдын төвүүд

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм итгэл бишрэлээ олон нийтэд тайлбарлахаар дэлхий даяар зочдын төвийн үйл ажиллагааг явуулдаг. Эдгээр үнэ төлбөргүй зочдын төв нь ихэвчлэн ариун сүмийн эсвэл түүхэн газруудын ойролцоо байрладаг.

Зочдын төв бүр нь онцлогтой, гэхдээ тэдгээр нь бүгд Есүс Христийг дагах хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хийсэн амлалтуудад өндөр ач холбогдол өгдөг. Бусад сэдэв нь амьдралын зорилго болон гэр бүлийн ач холбогдлыг онцолдог. Үзүүлэн, видео танилцуулга, электрон мэдээллийн мухлаг зэргээр дамжуулан итгэл үнэмшлээ танилцуулдаг байна. Төв болгонд асуултад тань хариулах номлогчид байдаг. Аялагчид өөрсдийн хуваариас хамааран их, бага хугацааг төвд өнгөрүүлж болдог.

Энд мормон зочдын төвийн ажиллах цагийн хуваарь, чиглэл, холбоо барих мэдээлэл бүхий жагсаалт байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл холбоос дээр дарна уу.

Кумора гүвээн дэх зочдын төв (Палмира, Нью Йорк)

Хавайн Лайе ариун сүмийн зочдын төв

Айдахо дахь Фолс ариун сүмийн зочдын төв

Миссури дэх Индипэндэнс зочдын төв

Огайо дахь түүхэн Көртлэндийн зочдын төв

Лондонгийн ариун сүмийн зочдын төв

Лос Анжэлэсийн ариун сүмийн зочдын төв

Мэса Аризона ариун сүмийн зочдын төв

Мехико хотын ариун сүмийн зочдын төв

Иллиной дахь Науву хотын зочдын төв

Шинэ Зеландын ариун сүмийн зочдын төв

Оакланд Калифорни ариун сүмийн зочдын төв

Юта дахь Парк хотын Гэр бүлийн мод (Family Tree)-ны төв

Солт Лэйк хотын ариун сүмийн талбайн хойд зочдын төв

Солт Лэйк хотын ариун сүмийн талбайн өмнөд зочдын төв

Ютагийн Сэйнт Жоржийн ариун сүмийн зочдын төв

Вашингтон Ди. Си. ариун сүмийн зочдын төв

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.