Сэдэв

Мацгийн ням гараг

Ихэнхдээ сар бүрийн эхний ням гарагт хожмын үеийн гэгээнтнүүд хоёр удаагийн хоол унднаасаа татгалзаж, үүнтэйгээ дүйцэх болон үүнээс илүү мөнгийг сүмдээ хандивласнаар ядуу, тусламж хэрэгтэй хүмүүст тусалдаг. Хандивласан мөнгийг мацгийн өргөл гэж нэрлэдэг. Мацгийн ням гаргийн ариун ёслолын цуглааныг мацгийн болон гэрчлэлийн цуглаан гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь гишүүд гэрчлэлээ хуваалцахад зориулагдсан байдаг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.