Сэдэв

Мормоны Ном

Мормоны Ном нь 1830 онд анх Англи хэл дээр хэвлэгдсэнээсээ хойш өдийг хүртэл олон хэл дээр орчуулагдсаар буй бөгөөд одоогоор 150 сая гаруй хувь хэвлэгдээд байна.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.