Сэдэв

Прист

Аароны санваарын энэхүү алба нь ерөнхийдөө 16-18 насны залуу эрэгтэйчүүдэд оногддог. Ням гаргийн шүтлэг бишрэлийн үеэр прист нь ариун ёслолыг (шүтлэгийн хэлбэр) адислан залбирч, түгээхэд тусалдаг. Орон нутгийн санваарын удирдагчдын зөвшөөрснөөр пристүүд баптисм гүйцэтгэж болно.

Орон нутгийн цуглаануудад пристүүд чуулга нэртэй жижигхэн бүлгүүдэд зохион байгуулагддаг. Чуулгын гишүүд Есүс Христийг дагахаар хичээхийн зэрэгцээ удирдах чадвараа хөгжүүлэхэд нь бие биедээ тусалж, үйлчилдэг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.