Сэдэв

Салбар

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ихэнх цуглаан нь газар зүйн байрлалын хувьд тойрог болон зохион байгуулагдсан байдаг боловч сүмийн цөөхөн гишүүнтэй газарт хожмын үеийн гэгээнтнүүд салбар болон зохион байгуулагддаг. Салбарт сонгогдсон удирдагчийг салбарын ерөнхийлөгч гэж нэрлэдэг. Салбар нь гадас, номлол эсвэл дүүрэгт захирагддаг. Ямар ч хүн ням гарагт салбар эсвэл тойргийн шүтлэг бишрэлийн цуглаан дээр айлчилж ирж болно.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.