Сэдэв

Табэрнэкл

Цуглаанд ашиглаж болох томоохон хэд хэдэн барилгыг ингэж нэрлэдэг хэдий ч Солт Лэйк хотын ариун сүмийн талбайд байрладаг Мормон табэрнэкл найрал дууны чуулгын гэр болсон Солт Лэйкийн табэрнэклийг ихэвчлэн хэлдэг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.