Сэдэв

Улс төрийн төвийг сахисан байр суурь

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм The Boston Globe сонины 2006 оны 10-р сарын 19, 22-ны өдрийн дугаарууд дээр гарсан сүм нэг талыг баримталсан улс төрчийн компанит ажлыг дэмжиж байгаа тухай нийтлэлтэй санал зөрдөг юм.

Үүний хариу болгон сүм дараах мэдэгдлийг хийсэн билээ:

“Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр гарсан нийтлэлээс шалтгаалан сүмийн улс төрийн төвийг сахисан байр суурийг болон аливаа байгууллага дахь албан тушаалтан ямар ч гишүүнд улс төрийн асуудлаарх сүмийн байр суурийн талаар сүмийг төлөөлөн үг хэлэх эрх мэдэл олгогдоогүй хэмээх удаан оршин тогтнож буй бодлогоо бид баталж байна.”

Сүм болон сүмийн улс төрийн төвийг сахисан байр суурийн талаар унш.

The Boston Globe-ын ташаа мэдээлэлд өгсөн нэмэлт мэдэгдэл:

The Salt Lake Tribune сонины “Найз Ромни дуулиан шуугианы хариуцлагыг хүлээв” нэртэй нийтлэл.

Deseret News-ийн “Алдаа бүхий нийтлэл; Сүм төвийг сахисан байр сууриа мэдэгдэв” хэмээх нийтлэл.

Hotline-ий “ХҮГ сүм Boston Globe-д хариу мэдэгдэл хийв” нэртэй нийтлэл.

Article VI Blog-ийн “Boston Globe ба ‘үндэстэн даяарх Мормон дэмжигчдийн сүлжээ’” хэмээх нийтлэл.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.