Сэдэв

Халамжийн Нийгэмлэг

Халамжийн Нийгэмлэгт 18-аас дээш насны эмэгтэйчүүд хамрагдах ба сүмийн бүх эмэгтэйчүүдийн материаллаг болон сүнслэг хэрэгцээнд мөн тусламж хэрэгтэй хүмүүст дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байгууллага юм. Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Халамжийн Нийгэмлэг нь дэлхий дээрх хамгийн том эмэгтэйчүүдийн байгууллагын нэг юм.

Мөн дараах сэдвийг үзнэ үү:

Халамжийн Нийгэмлэгийн хөтөлбөр нь мормон эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлдэг

Халамжийн Нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.