Сэдэв

Цунамид өртөгсдөд үзүүлсэн халамжийн тусламж

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6215-1-3213-1,00.html

  • Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм нь 2004 оны 12-р сард цунамид нэрвэгдсэн Индонез, Тайланд, Шри Ланкийн бүс нутгуудад нэн даруй хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлсэн. Мөн дэлхий даяарх лалын шашны халамжийн тусламжтай хамтран АНУ-аас сүйтгэгдсэн газар нутаг руу хүнсний болон онцгой байдлын хангамжийн зүйлсийг илгээсэн байна.
  • Сүм тус бүсэд урт хугацааны тусламжийн төслүүдийг хэрэгжүүлж, цааш үргэлжлүүлсээр байна. Гэр орон, сургууль, эмнэлгийн байгууламж, сүм хийд нь орон нутгийн засаг захиргаа ба аж ахуйн нэгжийн тусламжтай сэргээн засварлагдсаар байна.
  • Зарим нутагт сүмийн удирдагч, номлогч, гишүүд амьжиргаагаа сайжруулахад нь хувь хүмүүст тусалсаар байна. Өөрсдийгөө болон гэр бүл, ард иргэдээ хэрэгтэй зүйлсээр нь хангаж болохуйц багаж хэрэгслүүдийг загасчид ба фермер, нэхмэлчид өгсөн байна.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.