Сэдэв

Чуулга

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд чуулга гэдэг үг тодорхой санваар атгагч хүмүүсийн бүлгийг хэлдэг. Сүм дэх хамгийн дээд чуулга нь Тэргүүн Зөвлөл, дараагийнх нь Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулга юм. Дэлхий даяар сүмийг удирдахад тусалдаг Далын найман чуулга байдаг. Орон нутгийн цуглаанууд буюу тойргуудын дикон, багш, прист, ахлагчзэрэг санваарын албад тус бүрдээ чуулгуудтай. Мөн гадасны түвшинд дээд пристийн чуулга байдаг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.