Мэдээ мэдээлэл

Бүсийн далаас чөлөөлж буйг зарлалаа 

be8343eb1e6a7ebc62d0f053137e11347add154a.jpegDownload Photo

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Бүсийн дал (бүс нутгийн удирдагчид)-аас чөлөөлж буй тухай мэдээллийг 10-р сард болох Ерөнхий чуулганаас өмнө анх удаа олон нийтэд зарлалаа. 

2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы үеэр 77 бүсийн шинэ Далыг чуулганы ерөнхий хуралдаан дээр бус, удирдлагын хурал дээр дэмжин баталсан. Үүнтэй адилаар, чуулганы үеэр Бүсийн далаас чөлөөлж буйг зарладаг уламжлал мөн өөрчлөгдөж байна. Бүсийн далууд дэлхий даяар оршин суугаа газар зүйн бүс бүрдээ Есүс Христийн “онцгой гэрч” болон үйлчилдэг. 

Дараах Бүсийн далууд 2021 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс чөлөөлөгдөж байна. 

Далын гуравдугаар чуулга (Африкийн Төв, Өмнөд, Баруун бүс) 

 • Фрэдэрик О.Акинбо 
 • М.Т.Бэн Дэвис 
 • Жэрат К.С.Игвэ 
 • Кристоф Каваяа 
 • Жон А.Корантэнг 

Далын дөрөвдүгээр чуулга (Ази болон Азийн Хойд бүс)

 • Донг Чол Бэ 
 • Мин-Шун Куан 
 • Сэижи Токүзава 
 • Робэрт К.Виллям 

Далын тавдугаар чуулга (Бразилын бүс) 

 • Аролдо Б.Кавалкантэ 
 • Карлос Э.Пэрротти 

Далын зургаадугаар чуулга (Кариб, Төв Америк болон Мексикийн бүс) 

 • Луис Ж.Камэй 
 • Луис К. Чавэрри 
 • Үлисэс Чавэз 
 • Хосэ А.Фэрнандэз 
 • Кандидо Фортуна 
 • Фэликс А.Мартинэз 
 • Хиламан Монтэхо 
 • А.Моронай Пэрэз 
 • Рэнэ Ромая 
 • Луис Г.Рүиз 
 • Хэсүс Вэлэз 

Далын долоодугаар чуулга (Европ, Европын Зүүн, Ойрх Дорнод/Африкийн Хойд бүс) 

 • Маттью Бэннасар 
 • Том-Атл Хэрланд 

Далын наймдугаар чуулга (Номхон далайн болон Филиппинийн бүс) 

 • Ричард С.Бакуиран 
 • Даниэл Г.Хамилтон 
 • Риан В.Пагадуан 
 • Марк П.Пэтэрү 
 • Бага Максимо А.Саавэдра  
 • Бэнжамин Т.Синжү 

Далын есдүгээр чуулга (Өмнөд Америкийн Баруун хойд болон Өмнөд бүс) 

 • П.Дэвид Агаззани 
 • Куилмэр А.Агвэро 
 • Нэлсон Ардила 
 • Антонио Ф.Фаундэз 
 • Мартиаз Д.Фэрнандэз 
 • Матиас Д.Фэрнэндэз 
 • Хуан Ж.Лэврино 
 • Карло М.Лэзано 
 • Пэдро А.Санхуэза 
 • Даниэл Тэксэира 
 • Луис Г.Запата 

Далын аравдугаар чуулга (Хойд Америкийн Төв, Зүүн хойд, Зүүн өмнөд бүс) 

 • Даглас Б.Картэр 
 • М.Дирк Дрисколл 
 • Майкл А.Гиллэнватэр 
 • Майкл Д.Гролл 
 • Ж Вуан Мак Артур 
 • Томас Т.Праядэй 
 • Бриан Л.Равсон 
 • Паул Х.Синклэр 

Далын арван нэгдүгээр чуулга (Хойд Америкийн Баруун өмнөд болон Баруун бүс) 

 • Лорэнс П.Блунк 
 • Марк С.Дэвис 
 • Ж.Скотт Дориус 
 • Брюс Э.Гэнт 
 • Рэймонд С.Хэйман 
 • Тодд С.Ларкин 
 • Кэвин К.Мискин 
 • Майкл Р.Муррай 
 • Дэвид Л.Стэйплтон 
 • Максимо С.Торрэс 
 • Карлос Вилларрийл 
 • Паул Х.Ваткинс 
 • С.Дэйл Виллис 

Далын арван хоёрдугаар чуулга (Ютагийн бүс) 

 • Брэнт Ж.Кристэнсэн 
 • Даглас Л.Дэйнс 
 • Блэйк М.Рони 
 • Эрик Ж.Шмуц 
 • Кэвин Ж. Вортэн

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.