Сэдэв

Агуу Үнэт Сувд

Энэ нь Иосеф Смитийн орчуулсан Абрахам, Мосе, Матайн ном болон Иосеф Смитийн бичвэрээс эш татсан зүйлсийг агуулсан хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн судрын боть юм.

Агуу Үнэт Сувдын бүрэн эхийг үзнэ үү

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.